معماری دوران تحول

معماری دوران تحول به گفته‌ی محققان اين مجموعه به دوره‌ای گفته می‌شود كه تحول يكی از مشخصه‌های مستمر آن است. از ديدگاه تاريخی اين دوره از اواسط دوران سلطنت ناصرالدين شاه قاجار شروع شده و تاكنون ادامه يافته است.

اين مجموعه كه تاكنون هفت جلد از آن منتشر شده، در هر كتاب به بررسی آثار يك معمار متعلق به اين دوران می‌پردازد. ماكسيم سيرو، رولان دوبرول، پل آبكار،آندره گدار،كريم طاهرزاده بهزاد، وارطان هوانسيان و نيكلاي ماركف معمارانی هستند كه آثارشان هريك به طور جداگانه در اين كتاب‌ها بررسی شده است.